Добро пожаловать на сайт ПАО "ГОЛОВИНСКИЙ ГРАНИТ"
  

Последние новости

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 20.04.2018

20 Апреля, 2018
Категория: Статьи

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Лiквiдатор

 

 

 

Милостивий Юрiй Володимирович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

19.04.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство \"Головинський гранiт\"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01103, м. Київ, вул. Iвана Фiалека, 1

4. Код за ЄДРПОУ

31603505

5. Міжміський код та телефон, факс

097-081-80-84; 097-081-80-84

6. Електронна поштова адреса

golovino@emitent.net.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.04.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

 

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства

№ з/п

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення \"фізична особа\"

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

18.04.2018

Товариство з обмеженою вiповiдальнiстю \"Будстиль ХХI\"

34293222

99.608516

100

Зміст інформації:

Дата вчинення дiї: 18.04.2018р.
Публiчне акцiонерне товариство \"Головинський гранiт\" (надалi Товариство) повiдомляє, що вiдповiдно до отриманої iнформацiйної довiдки про акцiонерiв, якi є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв вiд статутного капiталу вiд ПАТ \"НДУ\", станом на «26» березня 2018 р.та отриманого Товариством 18.04.2018р.
Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, вiдбулися змiни на рахунку власника акцiй, 5 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй публiчного акцiонерного товариства
Розмiр частки акцiонера - юридичної особи Товариство з обмеженою вiповiдальнiстю \"Будстиль ХХI\" - код ЄДРПОУ 34293222, мiсцезнаходження: 04205, м. Київ, просп.Оболонський, , буд.23-А, в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета - 29590728 шт. голосуючих акцiй, становив 99.608516% до статутного капiталу.
Розмiр частки акцiонера юридичної особи в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета становив 99,986477%.
Розмiр частки акцiонера юридичної особи в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакета - 29 707 026 шт. голосуючих акцiй, становить 100%до статутного капiталу.
Розмiр частки акцiонера юридичної особи в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета становить 100%.

 

Смотрите также:

Контакты

Украина, Житомирская обл., 12325
пгт.Головино, ул.Административная,8
Тел.:           +38 (0412) 55-00-77

Тел.:           +38 (0412) 55-50-77

Тел.:           +38 (067) 411-35-57


Тел./факс: +38 (04134) 3-12-91
E-mail: granitcom@mail.ru