Добро пожаловать на сайт ПАО "ГОЛОВИНСКИЙ ГРАНИТ"
  

Последние новости

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)_

25 Октября, 2017
Категория: Статьи

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Лiквiдатор

 

 

 

Милостивий Юрiй Володимирович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

20.10.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство \"Головинський гранiт\"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01103, м. Київ, вул. Iвана Фiалека, 1

4. Код за ЄДРПОУ

31603505

5. Міжміський код та телефон, факс

097-081-80-84 097-081-80-84

6. Електронна поштова адреса

golovino@emitent.net.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.10.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№202(2707) \"Вiдомостi НКЦПФР\"

25.10.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.golovino-granit.com.ua

в мережі Інтернет

25.10.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

19.10.2017

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Милостивий Юрiй Володимирович

д/н д/н
д/н

0.00

Зміст інформації:

Дата прийняття рiшення:19.10.2017р.
На пiдставi рiшення акцiонера-юридичної особи - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю \"Будстиль-ХХI\" (код ЄДРПОУ 34293222) (повiдомлення про замiну члена Наглядової ради-представника акцiонера вiд 19.10.2017р.вих.№1, яке отримано емiтентом ПАТ \"Головинський гранiт\" 19.10.2017р.), вiдбулися змiни в складi посадових осiб емiтента.
Припинено повноваження представника, члена Наглядової ради юридичної особи ТОВ \"Будстиль-ХХI\" (код ЄДРПОУ 34293222), Милостивого Юрiя Володимировича (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), на пiдставi повiдомлення про замiну члена Наглядової ради-представника акцiонера ТОВ \"Будстиль-ХХI\" вiд 19.10.2017р. у зв'язку з замiною представника акцiонера.Милостивий Юрiй Володимирович акцiями та часткою в статутному капiталi товариства не володiє, є представником акцiонера-юридичної особи ТОВ \"Будстиль-ХХI\", яка володiє 29590728 простими iменними акцiями, що складає 99,608516% вiд статутного капiталу Товариства. Повноваження здiйснювались протягом 10 рокiв 8 мiсяцiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

19.10.2017

набуто повноважень

Член Наглядової ради

Мандибура Iгор Петрович

д/н д/н
д/н

0.00

Зміст інформації:

Дата прийняття рiшення:19.10.2017р.
На пiдставi рiшення акцiонера-юридичної особи - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю \"Будстиль-ХХI\" (код ЄДРПОУ 34293222) (повiдомлення про замiну члена Наглядової ради-представника акцiонера вiд 19.10.2017р.вих.№1, яке отримано емiтентом ПАТ \"Головинський гранiт\" 19.10.2017р.), вiдбулися змiни в складi посадових осiб емiтента.
Призначено на посаду члена Наглядової ради Мандибуру Iгоря Петровича (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), як представника акцiонера-юридичної особи ТОВ \"Будстиль-ХХI\" (код ЄДРПОУ 34293222), на пiдставi повiдомлення про замiну Члена наглядової ради-представника акцiонера ТОВ \"Будстиль-ХХI\" вiд 19.10.2017р. у зв'язку з замiною представника акцiонера. Мандибура Iгор Петрович часткою у статутному капiталi товариства не володiє, є представником акцiонера-юридичної особи ТОВ \"Будстиль-ХХI\", яка володiє 29590728 простими iменними акцiями, що складає 99,608516% вiд статутного капiталу Товариства. Призначений строком до переобрання. До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав посади: провiдний фахiвець, головний фахiвель, заступник завiдувача вiддiлу, начальник вiддiлу ДУ \"Iнститут охорони грунтiв України\". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

19.10.2017

припинено повноваження

Лiквiдатор

Гетьман Валентин Васильович

д/н д/н
д/н

0.00

Зміст інформації:

Дата прийняття рiшення:19.10.2017р.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ \"Головинський гранiт\" вiд 19.10.2017 р. (протокол №3 вiд 19.10.2017 р.) прийнято рiшення про звiльнення та призначення посадових осiб емiтента.
Припинено повноваження Лiквiдатора Гетьмана Валентина Васильовича (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), згiдно з рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.10.2017р. (протокол №3 вiд 19.10.2017 р.) у зв’язку iз скасуванням (вiдмiною) рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.03.2017 р.. Акцiями та часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Повноваження здiйснював протягом 6 мiсяцiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

19.10.2017

призначено

Лiквiдатор

Милостивий Юрiй Володимирович

д/н д/н
д/н

0.00

Зміст інформації:

Дата прийняття рiшення:19.10.2017р.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ \"Головинський гранiт\" вiд 19.10.2017 р. (протокол №3 вiд 19.10.2017 р.) прийнято рiшення про звiльнення та призначення посадових осiб емiтента.
Призначено на посаду Лiквiдатора Милостивого Юрiя Володимировича (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), згiдно з рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.10.2017р. (протокол №3 вiд 19.10.2017 р.) у зв’язку з прийняттям рiшення Про створення комiсiї з припинення (перетворення) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТ» у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР». Акцiями та часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Призначений на невизначений термiн. До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав посади: Директор. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

Смотрите также:

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
Повідомлення кредиторам