Добро пожаловать на сайт ПАО "ГОЛОВИНСКИЙ ГРАНИТ"
  

Последние новости

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

25 Октября, 2017
Категория: Статьи

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Лiквiдатор

 

 

 

Милостивий Юрiй Володимирович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

20.10.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство \"Головинський гранiт\"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01103, м. Київ, вул. Iвана Фiалека, 1

4. Код за ЄДРПОУ

31603505

5. Міжміський код та телефон, факс

097-081-80-84; 097-081-80-84

6. Електронна поштова адреса

golovino@emitent.net.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.10.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№202(2707) \"Вiдомостi НКЦПФР\"

25.10.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.golovino-granit.com.ua

в мережі Інтернет

25.10.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

№ з/п

Дата прийняття рішення

Суб'єкт, який прийняв рішення про припинення емітента

Способи припинення

1

2

3

4

1

19.10.2017

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТ»

Перетворення

Зміст інформації:

Дата прийняття рiшення:19.10.2017р.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТ» вiд 19.10.2017 р. (протокол №3 вiд 19.10.2017 р.) прийнято рiшення про припинення господарської дiяльностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТ» шляхом перетворення (реорганiзацiї) у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР’ЄР».
Спосiб припинення юридичної особи - перетворення (реорганiзацiя).
Дата проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв, на яких розглядалось зазначене питання 19.10.2017р. (протокол №3), результати голосування: за прийняте рiшення проголосували «ЗА» - 29 590 729 голосiв, що складає - 100% ( вiдсоткiв) вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй, «Проти» -0 (нуль)голосiв, «Утримався»- 0 (нуль) голосiв.
Причиною даної реорганiзацiї є мiнiмiзацiя витрат акцiонерного товариства, пов’язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-правової форми, як публiчне акцiонерне товариство.
Змiна органiзацiйно-правової форми дозволить уникнути цiлого ряду витрат на послуги, що не мають безпосереднього вiдношення до господарської дiяльностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТ» i сумарна вартiсть яких досягає значних розмiрiв.
При перетвореннi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТ» всi його активи, майновi права, грошовi кошти, зобов’язання, iншi права та обов’язки у повному обсязi переходять до його правонаступника - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР’ЄР». Розмiр статутного капiталу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР’ЄР» складає 29 707 026,00 (двадцять дев’ять мiльйонiв сiмсот сiм тисяч двадцять шiсть гривень 00 коп.) грн. Мiсцезнаходження Товариства, що створюється: 01103, м. Київ, вулиця Iвана Фiалека, будинок 1.
Обмiн акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТ» на частки у статутному капiталi правонаступника Товариства - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР» буде здiйснюватися у два етапи:
Перший етап - обмiн акцiй на письмовi зобов’язання ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТ» про видачу вiдповiдної кiлькостi часток у статутному капiталi правонаступника Товариства - товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР».
Всi акцiонери ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТ», що не продали свої акцiї, зможуть обмiняти їх на письмовi зобов'язання ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТ» про видачу вiдповiдної кiлькостi часток в статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР», за адресою: 01103, м. Київ, вул. Iвана Фiалека, будинок 1, каб. 1.
Для отримання письмових зобов'язань акцiонери ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТ» повиннi надати:
1) Письмову Заяву – на iм’я Лiквiдатора ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТ» Милостивого Юрiя Володимировича у довiльнiй формi, з обов'язковим зазначенням прiзвища, iм`я та по-батьковi, паспортних даних, мiсця проживання (прописка, реєстрацiя), iндивiдуального податкового номеру - для фiзичних осiб.
Заява вiд фiзичної особи пiдписується особисто або уповноваженим представником фiзичної особи.
У разi подання заяви представником акцiонера, до заяви додаються документи, що пiдтверджують повноваження такого представника, вiдповiдно до чинного законодавства;
2) Виписку про стан рахунку у цiнних паперах;
3) Документ, який посвiдчує особу (для фiзичних осiб);
4) Копiю реєстрацiйного номеру облiкової картки платника податкiв - для фiзичних осiб.
Акцiонерами подаються письмовi заяви на iм’я Лiквiдатора ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТ» Милостивого Юрiя Володимировича за адресою: 01103, м. Київ, вул. Iвана Фiалека, будинок 1, кiмн. №1.
Заява подається у робочi днi з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. в межах першого етапу обмiну акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТ» на письмовi зобов’язання у статутному капiталi правонаступника Товариства - товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР».
Заява складається у довiльнiй формi.
Мiсце обмiну акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТ» на письмовi зобов’язання ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТ» про видачу вiдповiдної кiлькостi часток у статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР», 01103, м. Київ, вул. Iвана Фiалека, будинок 1, кiмн. №1.
Строк обмiну акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТ» на письмовi зобов'язання про видачу вiдповiдної кiлькостi часток в статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР» з 20 жовтня 2017 року до моменту проведення установчих зборiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР» – правонаступника ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТ».
Виписанi письмовi зобов’язання, щодо отримання акцiонерами вiдповiдної частки у статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР» облiковуються в журналi облiку письмових зобов’язань ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТ».
Другий етап – обмiн письмових зобов’язань на частки у статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР», який розпочинається з дня державної реєстрацiї товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР» - правонаступника ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТ» утвореного в результатi реорганiзацiї ПАТ шляхом перетворення.
Термiн отримання часток у статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР» в обмiн на письмовi зобов’язання не обмежується.
Обмiн акцiй на частки у статутному капiталi правонаступника ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТ» здiйснюється таким чином, щоб розмiр статутного капiталу товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР» дорiвнював розмiру статутного капiталу Товариства до перетворення, а саме: 29 707 026,00 (двадцять дев’ять мiльйонiв сiмсот сiм тисяч двадцять шiсть гривень 00 коп.) грн.
Розмiр частки (у вiдсотках та гривнях) кожного учасника у статутному капiталi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТ» дорiвнює розмiру його частки (у вiдсотках та гривнях) у статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР», створеного шляхом перетворення.
Акцiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТ», що перетворюється, конвертуються в частки товариства - правонаступника товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР» та розподiляються серед його учасникiв.
Не пiдлягають конвертацiї акцiї товариства, що беруть участь у перетвореннi, власниками яких є акцiонери, якi звернулися до акцiонерного товариства з вимогою про викуп належних їм акцiй.

 

Смотрите также:

Повідомлення кредиторам