Добро пожаловать на сайт ПАО "ГОЛОВИНСКИЙ ГРАНИТ"
  

Последние новости

ЗВІТ 2017

27 Апреля, 2018 Статьи

 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Лiквiдатор

 

 

 

Милостивий Юрiй Володимирович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2018

(дата)

Подробнее ...

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 20.04.2018

20 Апреля, 2018 Статьи

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Лiквiдатор

 

 

 

Милостивий Юрiй Володимирович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

19.04.2018

(дата)

Подробнее ...

Публічне акціонерне товариство «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНІТ» позачергові загальні збори акціонерів Дата проведення голосування: 19 жовтня 2017 р.,

2 Февраля, 2018 Статьи

 Публічне акціонерне товариство «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНІТ»

позачергові загальні збори акціонерів

Дата проведення голосування:   19 жовтня 2017 р.,

м. Київ

ПРОТОКОЛ  № 1

про підсумки голосування.

 

Перелік питань, винесених на голосування:


Питання 1: Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНІТ».

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНІТ»  у наступному складі...

Подробнее ...

П Р О Т О К О Л № 3 позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

25 Октября, 2017 Статьи

П Р О Т О К О Л № 3

позачергових загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНІТ»

 

м. Київ                                                                                                          «19» жовтня 2017 р. 

Час проведення:11 год. 00 хв.

 

Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНІТ» розпочалася 19 жовтня 2017 р. о 10 годині 00 хвилин і закінчилася о 10 годині 45 хвилин за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНІТ» (01103, м. Київ, вул. Івана Фіалека, будинок 1, кімн. №1), згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеним в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 13 жовтня 2017 р. (загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах складає 410 (чотириста десять ) осіб.

Подробнее ...

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)_

25 Октября, 2017 Статьи

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії...

Подробнее ...

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

25 Октября, 2017 Статьи

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Головинський гранiт"

2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження 01103, м. Київ, вул. Iвана Фiалека, 1

4. Код за ЄДРПОУ 31603505

5. Міжміський код та телефон, факс 097-081-80-84; 097-081-80-84

Подробнее ...

Повідомлення кредиторам

25 Октября, 2017 Статьи

 19 жовтня 2017 року на позачергових загальних зборах публічного акціонерного товариства «Головинський граніт» (надалі Товариство),  код ЄДРПОУ 31603505 , адреса: м. Київ вул. І.Фіалека,1,  при кворумі 99,986%, прийняте одноголосне рішення (кількість голосів поданих «ЗА» прийняття рішення: 29 590 729, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками...

Подробнее ...
Навигация:
Последние Новости (7)
Все Новости (52)
Архив новостей (45)
Подписка на новости (45)
Категория новостей:
Украина
Статьи
Общество
Интересное
Экономика