Добро пожаловать на сайт ПАО "ГОЛОВИНСКИЙ ГРАНИТ"
  

Главная

 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Гетьман Валентин Васильович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2017

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНIТ"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

31603505

4. Місцезнаходження

Житомирська , Черняхiвський, 12325, смт. Головине, вул. Адмiнiстративна, 8

5. Міжміський код, телефон та факс

(04134) 3-12-97 3-12-64

6. Електронна поштова адреса

golovino@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2017

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 81(2586)

 

28.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.golovino-granit.com.ua

в мережі Інтернет

28.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

 Скачать документ полностью:

Звіт-Головинський граніт-2016  ( 1509 кБ )

Контакты

Украина, Житомирская обл., 12325
пгт.Головино, ул.Административная,8
Тел.:           +38 (0412) 55-00-77

Тел.:           +38 (0412) 55-50-77

Тел.:           +38 (067) 411-35-57


Тел./факс: +38 (04134) 3-12-91
E-mail: granitcom@mail.ru