Добро пожаловать на сайт ПАО "ГОЛОВИНСКИЙ ГРАНИТ"
  

Главная

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерного товариства з ініціативи наглядової ради.

Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Головинський граніт».

Місцезнаходження: 12325, Житомирська область, Черняхівський район, смт Головине, вул. Адміністративна, 8.

Дата, час та місце  проведення загальних зборів: «23» січня  2017 року об 11-00 годині за адресою: 12325, Житомирська область, Черняхівський район, смт. Головине, вул. Адміністративна, 8, зал засідань.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах: з 10-00 до 10-45 годин у день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «17» січня 2017 р. станом на 24 годину.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування) разом з проектом рішень:

1.Прийняття рішення про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Кожний бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

2.Обрання лічильної комісії. Затвердження умов договору з Депозитарною установою ТОВ «Укрекобудінвест» на виконання повноважень лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб з представників депозитарної установи ТОВ «Укрекобудінвест» персонально: голова лічильної комісії Миколенко Т.В., члени – Матвієнко Н.В., Василенко Є.В.

Затвердити умови договору з Депозитарною установою ТОВ «Укрекобудінвест» на виконання повноважень лічильної комісії.

3.Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Обрати  головою зборів  – Тарнавську Ніну Антонівну, секретарем загальних зборів - Мізюка Олександра Івановича .

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів : з питань порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Рішення загальних зборів з питання №4, приймається більш як трьома чвертями голосівакціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання подавати усно або в письмовому вигляді, зазначивши прізвище, ім’я, по батькові акціонера (представника) акціонера.

4.    Прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства. Уповноваження особи на підписання нової редакції статуту.

Проект рішення: Прийняти рішення про внесення змін до статуту товариства, а саме, змінити місцезнаходження товариства : з 12325 Україна, Житомирська обл., Черняхівський р-н, смт. Головине , вул. Адміністративна, 8 на 01103, м. Київ, вул. Івана Фіалека, буд. 1. Затвердити нову редакцію Статуту (додається).

Уповноважити голову правління на підписання нової редакції статуту та вчинення необхідних дій для державної реєстрації статуту.

5.    Прийняття рішення про внесення змін до Положення Про наглядову раду та затвердження  цих змін.

Проект рішення: Внести наступні зміни до Положення Про наглядову раду (додається). Затвердити зазначені зміни.

6.    Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення:Повноваження членів лічильної комісії у складі трьох осіб з представників депозитарної установи ТОВ «Укрекобудінвест» персонально: голова лічильної комісії Миколенко Т.В., члени – Матвієнко Н.В., Василенко Є.В.  припинити.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.golovino-granit.com.ua

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам-фізичним особам – паспорт. Якщо  представник акціонера-юридичної особи має повноваження представляти акціонера без довіреності – надати оригінали або належним чином засвідчені копії статуту та документ про призначення (обрання) на посаду особи, яка має повноваження представляти акціонера-юридичну особу без довіреності. Для представників акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, акціонери товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 13-00 за адресою: 12325, Житомирська область, Черняхівський район, смт. Головине, вул. Адміністративна, 8, бухгалтерія, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління.

 

 

Довідки за телефоном: (04134) 3-12-97                                                                Наглядова рада.