Добро пожаловать на сайт ПАО "ГОЛОВИНСКИЙ ГРАНИТ"
  

Главная

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерного товариства.

Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Головинський  граніт».

Місцезнаходження: 01103, м. Київ, вул. Івана Фіалека, 1.

Дата, час та місце  проведення загальних зборів: «30» березня  2017 року об 11-00 годині за адресою: : 01103, м. Київ, вул. Івана Фіалека, 1, кімн. 1.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах: з 10-00 до 10-45 годин  у день та за місцем проведення зборів.

Дата  складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «24 березня  2017 р. станом на 24 годину.    

Проект порядку денного разом з проектами рішень (перелік питань, що виносяться на голосування):

1.     Прийняття рішення про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Кожний бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

 

  1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати членів лічильної комісії Товариства в наступному складі:

Голова лічильної комісії Товариства – Яцук Ігор Петрович,
Член лічильної комісії Товариства  -  Кукса Валерій Борисович , Герасименко Валерій Леонідович. 

  1. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати головою зборів – Гетьмана Валентина Васильовича, секретарем загальних зборів – Мочернюк Дарію Миколаївну . Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів : з питань порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями.

       Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Рішення загальних зборів з питання №11 «Прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом  ліквідації», питання №12 «Обрання ліквідаційної комісії», питання №13 «Затвердження порядку ліквідації товариства» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Кумулятивне голосування застосовується під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання подавати усно або в письмовому вигляді, зазначивши прізвище, ім.`я, по батькові акціонера (представника) акціонера.

  1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Визнати роботу правління Товариства задовільною.

  1. Звіт Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.

  1.  Звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною.

  1.  Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

  1.  Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Збитки, отримані за результатами діяльності товариства  у 2016 році в сумі 5115тис.грн., є непокритими збитками товариства.

      9.Прийняття   рішення  про припинення повноважень наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження наглядової ради у складі: голова наглядової ради Яцук О.В., члени наглядової ради Тарнавська.Н.А., Милостивий Ю.В.

     10. Обрання наглядової ради товариства, затвердження умов цивільно-правових  договорів,  трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,  яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення: Укласти з головою та членами наглядової ради Товариства цивільно-правовий договір про виконання їх функцій та затвердити умови цього договору.

Встановити, що члени наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

Надати голові виконавчого органу товариства  повноваження на підписання договору, що укладатиметься з членами наглядової ради Товариства.

    11.Прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом  ліквідації.

     Проект рішення: Прийняти рішення про припинення акціонерного товариства шляхом  ліквідації у зв’язку з неплатоспроможністю Товариства.

    12.Обрання ліквідаційної комісії.

      Проект рішення: Обрати ліквідаційну комісію товариства у складі ліквідатора Гетьмана  Валентина Васильовича.

    13.Затвердження порядку ліквідації товариства.

Проект рішення: Затвердити порядок ліквідації товариства відповідно до Цивільного кодексу України    

(ст. 111).  

14.Прийняття рішення про припинення повноважень  лічильної комісії.

 Проект рішення: Повноваження членів лічильної комісії  у складі  Голова лічильної комісії Товариства –. Яцук Ігор Петрович, Член лічильної комісії Товариства  -  Кукса Валерій Борисович , Герасименко Валерій Леонідович припинити.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.golovino-granit.com.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Показник

Період

Показник

Період

попередній

2015 р.

звітний

2016 р.

попередній

2015 р.

звітний

2016 р.

Усього активів

30319

20527

Статутний капітал

29707

29707

Основні засоби

18932

6163

Довгострокові зобов’язання

9386

224

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Поточні зобов’язання

19262

19869

Запаси

3995

212

Нерозподілений прибуток

-28036

-29197

Сумарна дебіторська заборгованість

1762

8852

Середньорічна кількість акцій (шт.)

29707026

29707026

Грошові кошти та їх еквіваленти

153

15

Кількість викуплених власних акцій (шт.)

-

-

Чистий прибуток / збитки/

-11642

-5115

Загальна сума коштів, витрачених на їх викуп

-

-

Власний капітал

1671

629

Чисельність працівників

73

72

Для участі у річних загальних зборах необхідно мати: акціонерам - паспорт, представникам акціонерів - додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Кожний  акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства,  а  також  щодо  нових  кандидатів  до  складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції  вносяться  не  пізніше ніж за 20 днів до дати проведення   загальних  зборів  акціонерного  товариства,  а  щодо кандидатів  до  складу  органів товариства - не пізніше ніж за сім днів   до   дати  проведення  загальних  зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням реквізитів відповідно до чинного законодавства. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10.00 до 13.00 годин за адресою:: 01103, м. Київ, вул. Івана Фіалека, 1,  бухгалтерія, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Гетьман Валентин Васильович.

Довідки за телефоном: (044)  583-06-79, (097) 748-60-77.

  Наглядова рада. 

Контакты

Украина, Житомирская обл., 12325
пгт.Головино, ул.Административная,8
Тел.:           +38 (0412) 55-00-77

Тел.:           +38 (0412) 55-50-77

Тел.:           +38 (067) 411-35-57


Тел./факс: +38 (04134) 3-12-91
E-mail: granitcom@mail.ru